Produkt dnia
Narzutka Queen
Narzutka Queen
65,00 zł
szt.
Narzutka Barbie
Narzutka Barbie
65,00 zł
szt.
Kalendarz jednodzielny
Kalendarz jednodzielny
199,00 zł
szt.
Kalendarz trójdzielny
Kalendarz trójdzielny
360,00 zł
szt.
Regulamin sklepu
  1. Sklep internetowy PK Graphic dostępny pod adresem www.sklep.pkgraphic.eu, prowadzony jest przez firmę PPHU PKGraphic Mateusz Kieroński,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Gdańska, NIP 584-258-31-63, dalej zwana Zleceniobiorcą lub Sklepem.
  2. Podmiotem korzystającym z usług Zleceniobiorcy (dalej zwany Zleceniodawcą) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
  3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych Zleceniobiorcy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
  4. Korzystanie ze Sklepu oraz zakupów poprzez Fanpage oznacza akceptację przez Zleceniodawcę niniejszego regulaminu w całości oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
  5. Warunkiem realizacji usługi przez Zleceniobiorcę (dalej zwanej Zamówieniem) jest:
    1. akceptacja niniejszego regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie przez Zleceniodawcę odpowiedniego formularza Zamówienia znajdującego się na stronach Sklepu, zgodnie z zawartą tam specyfikacją,
    2. pozytywna weryfikacja Zamówienia przez Zleceniobiorcę gdzie:
      1. ustalana jest jego zgodność ze specyfikacją zawartą w formularzu Zamówienia
      2. ustalane są przez Strony umowy - telefonicznie lub poprzez e-mail-  indywidualne szczegóły Zamówienia.
    3. akceptacja przez Zleceniodawcę  projektu objętego Zamówieniem,
  6. Przed realizacją Zamówienia przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zobowiązany jest dokładnie sprawdzić zaproponowany projekt wykonania Zamówienia i ostatecznie go zaakceptować.
  7. Przyjęcie Zamówienia przez Zleceniobiorcę jest potwierdzane osobiście, telefonicznie lub e-mailem zawierającym m.in. przewidywany termin jego realizacji, wycenę, dane Zleceniodawcy i adres do wysyłki oraz podgląd projektu Zamówienia.
  8. Z zastrzeżeniem art. 5 i 12 niniejszego regulaminu, rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po potwierdzeniu zaksięgowania płatności przez Zleceniobiorcę jeśli nie został wybrany inny sposób płatności.
  9. Zleceniobiorca przyjmując Zamówienie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwierniejsze odwzorowanie kolorów i zobowiązuje się do kalibracji urządzeń drukarskich zapewniających maksymalną możliwą do uzyskania zgodność kolorów ze specyfikacją Zamówienia, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za :
    1. rozbieżności kolorystyczne wydruku z tymi widocznymi na ekranie monitora Zleceniodawcy wynikające z właściwości sprzętu, którym dysponuje oraz jego konfiguracji,
    2. nieodpowiednią jakość wydruków będąca efektem dostarczenia przez Zleceniodawcę zdjęć i materiałów o zbyt niskiej rozdzielczości, zbyt wysokim stopniu kompresji lub poddanych nieprawidłowej obróbce.
  10. Z uwagi na specyfikację procesu druku dopuszczalne są odchylenia ilościowe zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu w granicach + / - 5%.
  11. Zleceniodawca zapewnia, że przysługuje mu prawo do kopiowania i reprodukcji przekazanych projektów w ramach Zamówienia.
  12. Zleceniobiorca nie odpowiada za wszelkie treści i materiały zlecone do realizacji w ramach Zamówienia. W związku z tym, w przypadku naruszeń praw osób trzecich, w szczególności przez wykonanie Zamówienia naruszającego prawa dotyczące znaki towarowe lub prawa autorskie bądź inne prawa ochronne w oparciu o materiały i treści przesłane przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca ponosi za to wyłączną odpowiedzialność i zwalnia Zleceniobiorcę od odpowiedzialności za naruszenie wyżej wymienionych praw lub innych praw ochronnych.
  13. W przypadku gdy materiały przekazane przez Zlecającego w ramach Zamówienia zawierają treści niezgodne z prawem, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy drukowania takich materiałów.
  14. Z zastrzeżeniem art. 5 pkt. c, 6 oraz  9 i 11 powyżej, w przypadku wystąpienia wad w wykonanym Zamówieniu, Zleceniodawca może złożyć reklamację wysyłając na adres biuro@pkgraphic.eu powiadomienie zawierające numer Zamówienia oraz opis problemu, w terminie 3 dni od otrzymania wykonanego Zamówienia.
  15. W przypadku uznania reklamacji, wadliwie wykonane Zamówienie należy odesłać na adres Zleceniobiorcy. Wykonane Zamówienie  zostanie wymienione i ponownie dostarczone Zleceniodawcy na koszt Zleceniobiorcy.
  16. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto
  17. Cena zaakceptowana przez Zleceniodawcę w sytuacji przyjęcia Zamówienia, o której mowa w art. 7 niniejszego regulaminu, jest wiążącą dla zarówno Zleceniodawcy jaki i Zleceniobiorcy,
  18. Na każdy sprzedany produkt Sklep wystawia paragon, lub na życzenie Zleceniodawcy fakturę.
  19. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub osobiście.
  20. Wszystkie prace, sposób ich wykonania projekty graficzne, zdjęcia, opisy są wyłącznie autorstwem Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zabrania kopiowania i rozpowszechniania powyższych elementów bez jego wyraźnej zgody.
  21. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Zleceniodawcy na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Zleceniobiorca gromadzi i przechowuje dane Zleceniodawców tylko i wyłącznie  w celu realizacji Zamówienia, jego rozliczenia i dostarczania pod wskazany przez Zleceniodawcę adres. Zleceniodawca może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych.
  22. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Zleceniobiorcę w ramach Zamówienia będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  23. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niestety nie jest możliwy zwrot zakupionych towarów ze względu iż każdy produkt w sklepie jest produkowany na indywidualne zamówienie klienta 
  24. W myśl promocji zamieszczanych za pomocą strony internetowej oraz portali internetowych firma PPHU PKGraphic informuje ze terminy początku lub końca promocji są albo podane jednorazowo przy każdej promocji lub automatycznie kończą się z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego 
  25. W sytuacji kiedy zleceniodawca zrezygnuje z usługi po wykonaniu projektu lub częściowej realizacji zamówienia, zleceniobiorca ma prawo do naliczenia kosztów powstałych przy realizacji zamowienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl